uokik

Jak pewnie wiecie, nie ma takiego rynku, który jest całkowicie wolny od ingerencji państwowej. W każdym państwie działają instytucje, które mają wspomagać gospodarkę oraz m.in. dbać o dobro konkurencji i konsumentów. W Polsce urzędem dbającym właśnie o to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK jest urzędem antymonopolowym, lecz nie zawsze on sprawował tę funkcję. Kiedyś ochroną krajowego rynku i jego uczestników zajmował się minister finansów. W 1990 roku powołano Urząd Antymonopolowy, tym samym odbierając część kompetencji ministrowi. Później, w 1996 roku, nazwę zmieniono i do dzisiaj urząd ten znamy jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najważniejszą postacią w UOKiKu jest Prezes Urzędu, który stoi na jego czele. To on wykonuje zadania związane z ochroną konsumentów i kształtowaniem polityki antymonopolowej, przy pomocy Urzędu. powoływany jest przez premiera spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Od 2020 roku funkcję tę pełni Tomasz Chróstny.

Co dokładniej robi Prezes, a tym samym cały UOKiK? Jego kompetencji jest kilka:

  1. Prowadzenie postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – nadużycia pozycji dominującej na rynku i funkcjonowania karteli.
  2. Kontrolowanie koncentracji – nie dopuszcza do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstaje podmiot dominujący na rynku.
  3. Prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czyli np. w sprawie naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
  4. Podawanie do publicznej wiadomości ostrzeżeń konsumenckich jeżeli jest podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

Wymienione to tylko najważniejsze kwestie – wszystkich jest znacznie więcej. Co warto wiedzieć, to fakt, że UOKiK prowadzi rejestr, który gromadzi niezgodne z prawem zapisy, tak zwane klauzule niedozwolone. Znajdziecie go tutaj.