KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest: Maciej Litewski, e-mail: maciek.litewski@gmail.com, www.mpe.pl; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Szkoła/organizacja, do której Pani/Pan należy.

Cele i podstawy przetwarzania:

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją konferencji „Młodzi Polscy Ekonomiści”.

Odbiorcy danych osobowych:

 • W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Maciej Litewski.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz ograniczenia przetwarzania danych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwe wzięcie udziału w wydarzeniach „Młodzi Polscy Ekonomiści”, dlatego podanie ich stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniach.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim związane są one z organizacją wydarzeń, będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat. Dane osobowe przetwarzane do celów realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentów wynikający z tychże przepisów.
 • Więcej informacji na temat polityki prywatności związanej z organizacją wydarzeń „Młodzi Polscy Ekonomiści” znajdzie Pani/Pan na stronie www.mpe.pl/rodo.