§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „Młodzi Polscy Ekonomiści 2020”.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Wydarzenia”.

2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu.

3. Wydarzenie – wydarzenie o nazwie „Młodzi Polscy Ekonomiści 2020”.

4. Strona wydarzenia – strona internetowa Wydarzenia, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o Wydarzeniu. www.mpe.pl

5. Organizator – grupa osób fizycznych organizująca Wydarzenie tj. kolejno: Maciej Litewski, Maciej Saja, Iwo Wrzesiński, Feliks Wielkopolan, Simon Fongang, Mike Ryan.

6. Zgłoszenie – wypełnienie formularza rejestracji na Wydarzenie, jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Zgłaszający – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgłoszenia uczestnika/-ów na Wydarzenie.

8. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących zarządzania danymi osobowymi Uczestników. Polityka Prywatności dostępna jest na: www.mpe.pl/rodo/.

§ 3 ZGŁOSZENIE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w Wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu innego Uczestnika.

2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innej osoby oświadcza, że uzyskał wcześniej zgodę od tej osoby na powierzenie jej danych osobowych Organizatorowi oraz upoważnienie do akceptacji Regulaminu.

3. Zgłaszający zobowiązany jest do podania wszystkich danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych pod rygorem nieważności Zgłoszenia.

4. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5. Zgłaszający staje się Uczestnikiem po akceptacji i otrzymaniu potwierdzenia udziału w Wydarzeniu od Organizatora.

6. Potwierdzenie, lub jego odmowa, o którym mowa w pkt. 5 zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Zgłaszającego w terminie do 14 dni licząc od daty przesłania Zgłoszenia.

§ 4 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mpe.pl najpóźniej do dnia Wydarzenia.

2. Nieprzesłanie rezygnacji i niestawienie się na Wydarzeniu będzie skutkować wykluczeniem z możliwości wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach Organizatora.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia oraz okazania ważnego Zgłoszenia w wersji drukowanej lub elektronicznej.

2. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca Wydarzenia i nie pokrywa kosztów noclegów w trakcie, przed ani po Wydarzeniu.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

2. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie oraz ponoszą wszelkie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ww. zasad.

3. Uczestnicy nie przestrzegający zasad przyjętych w ramach przeprowadzenia Wydarzenia mogą zostać wykluczeni z udziału w Wydarzeniu. Nieprzestrzeganie zasad będzie skutkować wykluczeniem z możliwości wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach Organizatora.

§ 7 INNE

1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze świadomym wyrażeniem zgody na zapis i publikację wizerunku Uczestnika w internetowych i prasowych materiałach informacyjnych dotyczących Wydarzenia.

2. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu się przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.

4. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2019r.