prosumpcja

Gwałtowny rozwój gospodarczy XXI wieku wytworzył nowe wyzwania wynikające z nieustannie powiększającego się zapotrzebowania człowieka na prąd, który stał się nieodłącznym czynnikiem w sferze jego życia. Przez nadprzeciętną ekspansję energetyczną, rynek energii elektrycznej stał się newralgicznym punktem, w którym dłuższa destabilizacja skutkować może zachwianiem sytuacji gospodarczej, co w dalszej mierze może doprowadzić do zacofania i inflacji. Nie redukując zapotrzebowania energetycznego, państwa zaczynają produkować coraz więcej energii, co niestety bardzo dobitnie odbija się na przyrodzie i życiu każdego z nas. Dopiero stosunkowo niedawno, organizacje międzynarodowe zaczęły wykonywać ruchy w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i stopniowego zatrzymania zmian klimatycznych.

Regulacje prawne płynące z prawodawstwa Unii Europejskiej  w istotny sposób determinują rynki energii elektrycznej. Ograniczenia energetyki konwencjonalnej w aspekcie ochrony środowiska, a także sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju i ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej to kwestie, które nie zawsze są ze sobą zgodne. Interesem prawodawstwa Unii Europejskiej jest uzyskanie kompromisu, który:
✔ z jednej strony zapewni bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów europejskich,
✔ a z drugiej strony zmniejszy udział energetyki konwencjonalnej w produkcji energii elektrycznej, przy ciągle zwiększającym się zapotrzebowaniu na tę energię.

Logicznym rozwiązaniem tego problemu jest powołanie do rynkowego życia prosumenta energii elektrycznej, który jest zarówno jej producentem, jak i odbiorcą. Prosument energii elektrycznej to ktoś więcej niż tylko konsument tego produktu. To osoba fizyczna bądź osoba prawna, która ma infrastrukturę do produkcji energii elektrycznej. Prosument energii produkuje energię na własne potrzeby, a niewykorzystaną jej część odsprzedaje do sieci energetycznej. Można zatem powiedzieć, iż prosument energii elektrycznej jest aktywnym odbiorcą, tworzącym jednocześnie wartość zwrotną.

Ciekawy jest fakt, że koncepcja „prosumpcji” nie została nagle wytworzona. Sama idea pojawiła się już 1972 roku kiedy to Marshall McLuhan i Barrington Nevitt postawili tezę, że wraz z rozwojem nowych technologii elektrycznych konsument może coraz częściej stawać się producentem. Jednakże dopiero w 1980 termin został wprowadzony i częściowo zdefiniowany przez Alvina Tofflera w książce „The Third Wave”.

Nauki ekonomiczne definiują prosumpcję jako podjęte przez konsumenta czynności kreujące wartość, w wyniku których zostaje wytworzony produkt, który ostatecznie zostaje przez niego skonsumowany, a czynności te stają się doświadczeniami konsumenta z produktem. Prosument jest tutaj zaś uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli użytkownikiem/konsumentem wytwarzającym produkt, w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, inaczej mówiąc produktu wytworzonego na własny użytek.

Należy tutaj wspomnieć o istocie i roli prosumenta, czyli to, co wprowadza na rynek energetyczny:

✅innowacyjny sposób i jakość wytwarzania produktu – energia elektryczna pochodząca z ekologicznych źródeł 

✅zmniejszenie obciążenia sieci energetycznej w obszarach mieszkalnych i innych

✅bezpośredni pobór prądu do użytku gospodarstwa domowego, czyli brak ryzyka z zakłóceniem dostawy prądu z zewnętrznych źródeł 

✅usamodzielnienie energetyczne gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy innych instytucji 

A jak epidemia koronawirusa wpłynie na energetykę prosumencką? Chwilę potrwa zanim po koronawirusie odbudujemy nasze zaufanie do wielkich systemów i globalnych rynków. Niespodziewane wahania cen ropy, węgla i gazu są na tyle stresujące i destabilizujące dla uczestników rynku, że odbiorcy będą szukali rozwiązań zmniejszających niespodziewane ryzyka. Takim rozwiązaniem będzie wytwarzanie energii na własne potrzeby, dalszy rozwój i rozpowszechnienie rozproszonych źródeł energii. Dlatego zainteresowanie tą formą wytwarzania energii powinno się zwiększyć.

Warto tutaj wspomnieć, że istnieją dotacje wspierające taką inicjatywę. Ogłoszony w 2014 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program “Prosument” ma na celu promowanie postawy prosumnenckiej poprzez dofinansowanie na zakup i montaż niezbędnych do produkcji energii z OZE urządzeń. Unia Europejska także daje wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się postawić krok w stronę wytwórstwa „Zielonej Energii”.