Znane są nam trzy podobnie brzmiące pojęcia: polityka finansowa, polityka fiskalna i polityka monetarna. Warto je rozróżnić.

Za pojęciem polityki finansowej kryją się wyznaczone cele, jakie mają zostać osiągnięte w ramach realizacji koncepcji gospodarki finansowej. Politykę finansową państwa można podzielić na politykę fiskalną, którą zajmuje się rząd oraz politykę monetarną, za którą odpowiada bank centralny.

Politykę finansową mogą realizować różne jednostki, a jej treść zależy od podmiotu, który prowadzi gospodarkę finansową. Rozróżnia się mikroekonomiczny i makroekonomiczny charakter polityki finansowej. Pierwszy z nich dotyczy gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a drugi odnosi się do działań państwa.

Wśród celów polityki finansowej wyróżnia się:
🔴 strategiczne (nadrzędne) lub odcinkowe (drugorzędne),
🔴 krótko- lub długookresowe,
🔴 a także dotyczące gromadzenia (pasywów) lub wydatkowania (aktywów).

Muszą one spełniać następujące kryteria:
✔️realności,
✔️niesprzeczności,
✔️jasności,
✔️akceptowalności.

Każde dzisiejsze państwo, aby dobrze działało, potrzebuje skutecznej polityki gospodarczej. Składa się na nią między innymi polityka fiskalna i polityka monetarna. Pomimo faktu, iż obie one dotyczą sposobu gospodarowania walutą, nie są one tym samym. Nie są też podobne do siebie, poza aspektem finansowym, którego obie dotyczą.

Polityka monetarna, zwana też polityką pieniężną, skupia się na regulowaniu popytu i podaży pieniądza. Polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej. Z czym to się wiąże? Odpowiednia stopa wzrostu podaży pieniądza sprzyja rozwoju gospodarczemu oraz utrzymaniu inflacji na sprzyjającym poziomie. Polityką monetarną zajmuje się bank centralny.

Polityka fiskalna, z kolei, to ogół czynności związanych z kształtowaniem dochodów i wydatków państwa. Opiera się ona na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych: podatków i innych danin publicznych, wydatków rządowych, deficytu budżetowego, długu publicznego, udzielanych gwarancji i poręczeń kredytowych dla podmiotów gospodarczych. Kształt polityki fiskalnej wyznaczany jest przez władze fiskalne, czyli parlament, rząd, ministra finansów i aparat skarbowy.

Oba rodzaje polityki finansowej są kluczowe dla istnienia zrównoważonej gospodarki, a ich zaaplikowanie w funkcjonowaniu państwa może przynieść różne rezultaty, które charakteryzują prowadzenie polityki finansowej danego kraju.

Filip Lewandowski, 11 lipca 2020