inflacja polska

W dobie globalnej pandemii, gospodarki większości krajów przechodzą kryzys. Polska nie jest wyjątkiem. Według obliczeń NBP, na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja bazowa (Wg. Ottona Ecksteina „stopa, która wystąpiłaby na długookresowej ścieżce wzrostu gospodarki, pod warunkiem, że ścieżka ta byłaby wolna od szoków, a stan presji popytowej byłby neutralny tak, że rynki byłyby w stanie długookresowej równowagi”) osiągnęła w sierpniu tego roku poziom 4.3%. Oznacza to największy wzrost cen od prawie 19 lat! (dokładnie od grudnia 2001).

Nicolas Rauber, 14 września 2020