krzywa lorenza

Bardzo często słyszymy w mediach o nierównościach, zarówno ekonomicznych, jak i innych typów. Padają ogromne liczby, które zestawia się z nikłymi zarobkami najuboższych. Obrazują one dobrze przepaść, która dzieli bogatych i biednych, ale czy jest jakieś narzędzie, które zrobi to lepiej? Z pomocą przychodzi krzywa Lorenza!

Krzywa Lorenza to najpopularniejsze narzędzie służące do zobrazowania nierówności dochodów w danym społeczeństwie. Przedstawia ona dane o dochodach gospodarstw domowych zebrane w badaniach ogólnokrajowych i przedstawia je w formie graficznej. Oś X przedstawia skumulowany procent całej populacji podzielonej na kwintyle, a oś Y przedstawia skumulowany procent całkowitego dochodu uzyskanego przez kwintyle.

Linia absolutnej równości reprezentuje idealnie równy rozkład dochodów, gdzie np. 10% ludności zarabia 10% dochodu, a 90% ludności 90% dochodu. Każdy kraj ma własną krzywą Lorenza; im dalej krzywa danego kraju jest oddalona od linii absolutnej równości, tym bardziej nierówny jest tam rozkład dochodu.

Modelu można użyć do porównania różnych krajów pod względem ich względnych nierówności oraz do porównania zmian w rozkładzie dochodów dla pojedynczego kraju na przestrzeni czasu. Innym wskaźnikiem, który przystępnie podsumowuje podsumowuje nierówności, jest indeks Giniego. Wyprowadza się go z krzywej Lorenza i jest on stosunkiem powierzchni między linią równości i krzywą Lorenza danego kraju do całkowitego pola pod linią absolutnej równości.

Maciej Litewski, 9 maja 2021