deflacja

Deflacja to proces ciągłego spadku ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkuje on tym, że za tyle samo pieniądza możemy kupić więcej dóbr i usług, co oznacza, że siła nabywcza pieniądza wzrasta. Łatwo więc wydedukować, że deflacja jest przeciwieństwem inflacji.

Deflacja pojawia się w gospodarce ze względu na kilka zjawisk:

  1. Pierwszym z nich jest naturalny bieg gospodarki, czyli cykl koniunkturalny. W czasach ekonomicznie trudniejszych ludzie są w stanie kupić mniej dóbr i usług. Skutkuje to spadkiem inflacji, który może doprowadzić do deflacji. W okresie gospodarczego rozkwitu, z kolei, ludzie żyją w większym dobrobycie i nabywają więcej dóbr i usług, co prowadzi do wzrostu inflacji.
  2. Drugą przyczyną spadku ogólnego poziomu cen w gospodarce jest podaż pieniądza. Jego mała ilość w obiegu może doprowadzić do deflacji.
  3. Oprócz tego, przyczyną może być nieodpowiednia polityka pieniężna (restrykcyjna), w związku z którą bank centralny utrzymuje zbyt wysokie stopy procentowe i stopy rezerw obowiązkowych.

Pojawia się pytanie – czyli deflacja jest super zjawiskiem, bo dzięki niej się bogacimy, tak? Otóż może ona się wydawać korzystna, jednak w rzeczywistości nie do końca tak jest. Mimo że w czasach deflacji w sklepie kupimy więcej, nie powinniśmy się zbytnio cieszyć. Deflacja jest zjawiskiem idącym w parze z pogorszeniem stanu gospodarki, a nawet recesji. Zbyt mała ilość pieniądza w obrocie zmniejsza popyt na towary, co prowadzi do obniżania cen poniżej kosztów produkcji przez firmy.

Za uporanie się z deflacją odpowiada bank centralny. To on jest instytucją, która dba o politykę monetarną państwa i stara się utrzymać inflację na odpowiednim poziomie.