Cash flow

Zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób można łatwo stwierdzić czy dane przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji? Do tego celu osoby zajmujące się pisaniem sprawozdań finansowych danej firmy używają często analizy cash flow. Ale czym w ogóle jest ta analiza?

Cash flow to inaczej rachunek przepływów pieniężnych. Jest to jeden z elementów sprawozdania finansowego, który często służy do uzupełniania bilansu oraz rachunku zysków i strat. Analizując dane przedsiębiorstwo z perspektywy cash flow, można uzyskać informacje o jego wypłacalności i płynności. Jest to zdecydowanie dokładniejsza metoda oceny potencjału firmy niż bilans albo rachunek zysków i strat, które w dużej mierze opierają się na szacunkach. Przy analizie cash flow bierze się pod uwagę faktyczne przepływy. Na czym dokładnie polega badanie przepływów pieniężnych?

Przy analizie cash flow bada się trzy segmenty:

  1. Działalność operacyjną, która obejmuje produkcję oraz sprzedaż towarów i usług,
  2. Działalność inwestycyjną, czyli koszty, które w przyszłości mają przynieść zysk firmie. Należą do nich np. zakupione udziały czy udzielone pożyczki,
  3. Działalność finansową, czyli wszystkie przychody i koszty, które wiążą się z finansowaniem firmy, między innymi spłacone kredyty, pożyczki lub dywidendy.

Przepływ każdej z trzech działalności może być ujemny albo dodatni. W zależności od wyniku w tych segmentach firma podlega klasyfikacji. Przedsiębiorstwo w dobrej sytuacji finansowej generuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i zazwyczaj też z działalności finansowej. Ujemne przepływy na poziomie działalności operacyjnej i finansowej oznaczają złą sytuację finansową firmy, a w przypadku ujemnych przepływów także w działalności inwestycyjnej, przedsiębiorstwu zagraża bankructwo.

Kto korzysta z analizy cash flow? Przede wszystkim przydaje się ona do oceny kondycji firmy. Korzystają z niej najczęściej banki, oceniając w ten sposób możliwości finansowe przedsiębiorstwa przed udzieleniem jej kredytu. Rachunek przepływów pieniężnych jest również przydatny dla potencjalnych inwestorów oraz kontrahentów, dla których cash flow może być źródłem oceny firmy, gdy chcą jej udzielić, np. kredytu kupieckiego.