INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW NA TEMAT PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Uczestnicy,

Poniżej znajdziecie podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu „Młodzi Polscy Ekonomiści 2020”, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wydarzeń „Młodzi Polscy Ekonomiści” jest Maciej Litewski, e-mail : maciek.litewski@gmail.com, www.mpe.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail : maciek.litewski@gmail.com
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • Marketing bezpośredni usług własnych, w tym zwłaszcza przesyłanie drogą elektroniczną informacji na temat wydarzeń – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ewentualnie niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest promocja własnej oferty.
  • Realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest konieczność ochrony jego praw.
  • Analiza aktywności użytkowników serwisu internetowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy aktywności osób odwiedzających serwis internetowy, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności serwisu internetowego.
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w wydarzeniu jest dobrowolne, ale stanowi warunek udzielenia tego świadczenia.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane do celów marketingowych, w tym zwłaszcza w związku z przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną, jest dobrowolne i nie jest warunkiem udzielenia świadczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe Uczestników, w zakresie w jakim związane są one z organizacją wydarzeń, będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat. Dane osobowe przetwarzane do celów realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentów wynikający z tychże przepisów.
 5. Dane osobowe Uczestników, przetwarzane w oparciu o przesłankę prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w tym zwłaszcza przetwarzane do celów marketingowych, będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu, ale nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie (gdy podstawę prawną przetwarzania stanowiła zgoda) lub wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także w jakim przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, mają oni prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W zakresie w jakim dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora dotyczących ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Uczestnicy mogą przesłać innemu administratorowi. Uczestnicy mają również prawo żądania, by ich dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgody z prawem.
 11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

 1. Maciej Litewski, tel. 882 917 515, e-mail : maciek.litewski@gmail.com, jako właściciel i administrator serwisu www.mpe.pl (dalej w treści niniejszej polityki zwanego „Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. ​

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym​.

4. Pliki cookies Użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników Serwisu. ​

5. W zależności od preferencji, Użytkownik może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies oraz zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania i brak konieczności wpisywania ich przy każdorazowej wizycie, czy dostosowanie treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika.​

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych użytkowników Serwisu.
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

8. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
 • np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

10. Administrator Serwisu „Młodzi Polscy Ekonomiści” informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.